Kol Nidre lyrics

Kol Nidre veesore vacharome
V'konome v'chinuye v'kinuse
Ushvu Ushvu os dindarno
mi Yom Kippurim se ad Yom Kippurim

Submitted by Guest

What do you think is the meaning of Kol Nidre by Neil Diamond?